กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม หมู่ที่5 บ้านหนองกก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม หมู่ที่5 บ้านหนองกก
 
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน
กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมโครงการ "อบต.ปรือ สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
[ 08-11-2565]  ประกาศอำเภอปราสาท เรื่อง การยื่นแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิ ...   doc120221108160236.jpg 
[ 25-10-2565]  ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...   doc120221025160043.jpg doc220221025160043.jpg 
[ 25-10-2565]  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ...   doc120221025151952.pdf 
[ 25-10-2565]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เรื่อง ...   doc120221025145126.pdf 
[ 13-09-2565]  ประกาศใช้ช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ...   doc120221025162606.pdf 
[ 12-09-2565]  ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...   doc120221025160018.jpg doc220221025160018.jpg 
[ 09-09-2565]  ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221025161550.pdf 
 
 
[ 22-11-2565] ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221122145750. 
[ 22-11-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองอะโรง ...   doc120221122145042.pdf 
[ 25-10-2565] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ...   doc120221025150908.pdf 
[ 21-10-2565] ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตัน ...   doc120221021160908.pdf 
[ 21-10-2565] ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตัน ...   doc120221021160843.pdf 
 
 
[ 11-10-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ...   doc120221011161128.pdf 
[ 05-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ...   doc120221025153858.pdf 
[ 05-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ...   doc120221025153739.pdf 
[ 05-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ...   doc120221025153556.pdf 
[ 05-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการสถานีรักษ์สุขภาพ ...   doc120221025153247.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.