กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  ผู้บริหาร
  ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 แนะนำการชำระภาษี
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 สรุปรายงานการดำเนินการ No gift policy
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
เลือกประธาน อปพร.
[16-10-2023]   เลือกประธาน อปพร. 
วันธงชาติไทย 28 กันยายน กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน
[29-09-2023]   วันธงชาติไทย 28 กันยายน กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน  
โครงการส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสมุนไพร การทำลูกประคบสมุนไพร
[08-09-2023]   โครงการส่งเสริมกลุ่มแปรรูปสมุนไพร การทำลูกประคบสมุนไพร 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
[18-08-2023]   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (EP2)
[21-07-2023]   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (EP2) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (EP1)
[21-07-2023]   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (EP1) 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด
[11-07-2023]   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด 
โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ปีงบประมาณ 2566
[26-06-2023]   โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ และวันวิสาขบูชา
[26-06-2023]   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ และวันวิสาขบูชา 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
[25-04-2023]   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
กีฬาปรือเกมสื ปี2566 ep1.
[05-04-2023]   กีฬาปรือเกมสื ปี2566 ep1. 
 กีฬาปรือเกมสื ปี2566 EP2.
[05-04-2023]   กีฬาปรือเกมสื ปี2566 EP2. 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
[05-04-2023]   โครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
[14-03-2023]   กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 EP1
[02-03-2023]   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 EP1 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 EP2
[02-03-2023]   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 EP2 
ประชุมประชาพิจารณ์ขอจัดตั้งวัดของสำนักสงฆ์สุวรรณ์วิไลย์ บ้านสะกอร์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
[24-02-2023]   ประชุมประชาพิจารณ์ขอจัดตั้งวัดของสำนักสงฆ์สุวรรณ์วิไลย์ บ้านสะกอร์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ประชุมประจำเดือนชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบ และประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้
[06-02-2023]   ประชุมประจำเดือนชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบ และประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
[06-02-2023]   โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
[30-01-2023]   กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การจัดตั้งด่านชุมชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ในช่วงเทศกาลสำคัญ) 2566
[04-01-2023]   การจัดตั้งด่านชุมชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ในช่วงเทศกาลสำคัญ) 2566 
กิจกรรมเทศกาลของดีอำเภอปราสาท
[14-12-2022]   กิจกรรมเทศกาลของดีอำเภอปราสาท 
โครงการอบรมยุวจราจรและอาสาจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[30-11-2022]   โครงการอบรมยุวจราจรและอาสาจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
[23-11-2022]   โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง
[19-10-2022]   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง 
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน
[19-10-2022]   โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม หมู่ที่5 บ้านหนองกก
[19-10-2022]   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม หมู่ที่5 บ้านหนองกก 
กิจกรรมโครงการ
[28-08-2020]   กิจกรรมโครงการ "อบต.ปรือ สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[20-08-2020]   โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการ
[22-07-2020]   โครงการ"คนมีป่า ชีวามีสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือโรคติดเชื้อโควิด-19
[16-03-2020]   จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือโรคติดเชื้อโควิด-19 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.