กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  ผู้บริหาร
  ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������� e-GP
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ หมวดหมู่
1   จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกบ้านนางเภาว์ ตรงใจ ถึงสามแยกที่นานายสมัย สำราญใจ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวรรค์น้อย ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2   จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายจากสามแยกบ้านนายยวบ เสาะสนธิ์ หมู่ที่ หมู่ที่ ๘ บ้านจันก็วล ถึงบ้านโคกปริง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบักดอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6   จ้างเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้เปิดกระจายเสียงโครงการแข่งขันกีฬาปรือเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7   จ้างทำสนามการแข่งขันกีฬาพร้อมรื้อถอน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และทำความสะอาดสนามการแข่งขันกีฬาหลังจากที่ทำการแข่งขันเสร็จสิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
8   ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาปรือเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9   ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อเป็นรางวัลการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาปรือเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10   ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาปรือเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ เชื่อมตำบลตานี ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่(Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๖ บ้านสะกอร์ ตำบลปรือ ไปเชื่อมบ้านละเบิก ตำบลโชตนาสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    13 2566  ประกาศราคากลาง
14   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๖ บ้านสะกอร์ ตำบลปรือ ไปเชื่อมบ้านละเบิก ตำบลโชตนาสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    13 2566  ประกาศเชิญชวน
15   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    10 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
16   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายนิยม ชัยหมก ไปบ้านนายภาพ กลุ่มยา หมู่ที่ ๑ บ้านปรือ ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระโดน หมู่ที่ ๑๕ บ้านกาลัน ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18   จ้างยานพาหนะ (รถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ ๒ ชั้น) ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19   ซื้อน้ำบริโภคที่สะอาด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20   จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ซอย ๓ บ้านคุณสาร ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
21   จ้างปรับปรุงยกระดับถนนดินลงหินคลุก สายบ้านนายสนอง แก้วผกา ถึงห้วยแงเงา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำโรง ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
22   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านจันก็วล ตำบลปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    7 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
23   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    1 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
24   จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa ๕๐๐๒I) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๔) ของอบต.ปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
25   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาววาสนา ชุ่มหอม ไปบ้านนางสาวรื่น พรหมมา หมู่ที่ ๑ บ้านปรือ ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
26   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสียง พรมเอาะ ถึงบ้านนายประสิทธื์ อนุทูล หมู่ที่ ๙ บ้านเซ็ม ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
27   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
28   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ เชื่อมตำบลตานี ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่(Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21 2566  ประกาศราคากลาง
29   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ เชื่อมตำบลตานี ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่(Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21 2566  ประกาศเชิญชวน
30   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
31   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านจันก็วล ตำบลปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    20 2566  ประกาศราคากลาง
32   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านจันก็วล ตำบลปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    20 2566  ประกาศเชิญชวน
33   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางวี) พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายลำพูน โหมฮึก และบ้านนายกรัง สามลา หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
34   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบักดอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
35   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
36   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
37   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเมธี ประกายแก้ว หมู่ที่ ๑๙ บ้านปรือพัฒนา เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านปรือ ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
38   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเอิ๊บ แพทย์นาดี(ฝั่งขวา)ถึงบ้านนางสุพจน์ วิวาห์สุข หมูที่ ๑๗ บ้านโคกพลู ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
39   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
40   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
41   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ เชื่อมตำบลตานี ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่(Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    10 2566  ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
42   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
43   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
44   ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
45   จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านนายโพ๊ะ คลองงาม หมู่ที่ ๑๖ บ้านสะกอร์ ตำบลปรือ ไปเชื่อมบ้านโคกพเนาว์ ตำบลตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
46   จ้างปรับปรุงยกระดับถนนดินลงหินคลุกสายนิคมซอย ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๑๓ บ้านคุณสาร ตำบลปรือไปเชื่อมตำบลบ้านพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
47   จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านนายบัว พริ้งเพราะ ถึงบ้านอภินันท์ ชาวนา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกก ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
48   จ้างปรับปรุงยกระดับถนนดินลงหินคลุกสายบ้านนางภัทราวดี ถึงบ้านนายสมัคร ประไว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกก ตำบลปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
49   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
50   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
51   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ ๙๓๔๖ สุรินทร์ ของอบต.ปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
52   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากสี่แยกซอยลืมบ้านนายนาราย เสาะสนธิ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง ตำบลปรือ ไปบ้านกันจาน ตำบลปราสาททนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
53   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองสระตราว หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปริง ตำบลปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    3 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
54   ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
55   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบักดอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
56   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
57   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
58   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านปรือ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมบ้านคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลปรือ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๓๔ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ    21 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
59   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
60   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖    20 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.