กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  ผู้บริหาร
  ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 แนะนำการชำระภาษี
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 สรุปรายงานการดำเนินการ No gift policy
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ราคา�ลางจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  doc120231128171931.pdf   28-11-2566  0  0
2   ราคากลางงานก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่ ๙ บ้านเซ็ม ตำบลปรือ  doc120231124145111.pdf   24-11-2566  0  0
3   ราคากลางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายบ้านตาลอก หมู่ที่ ๗ บ้านตาลอก ตำบลปรือ ไปเชื่อมบ้านละลมระไซร์ เทศบาลตำบลนิคมปราสาท  doc120230828161605.pdf   28-08-2566  10  1
4   ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกคุ้มสะเดา ถึงบ้านนายและ ดาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านคลอง ตำบลปรือ  doc120230825144546.pdf   25-08-2566  10  4
5   ราคากลางงซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ(๔ประตู) จำนวน ๑ คัน  doc120230824143631.06 รถบรรทุก   24-08-2566  15  2
6   ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวง บ้านบักดอก หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  doc120230804144803.pdf   04-08-2566  16  1
7   ราคากลางงานงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มไพรสตึง)สายจากสระน้ำบ้านนายนอม เพียรเสร็จถึงบ้านนางแมว พูนล้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง ตำบลปรือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  doc120230614160110.pdf   31-05-2566  25  2
8   ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปรือ เชื่อมตำบลโชคนาสามชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่(Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230525150604.pdf   23-05-2566  34  5
9   ราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 16 บ้านสะกอร์ ตำบลปรือ ไปเชื่อมบ้านละเบิก ตำบลโชคนาสาม  doc120230313164918.pdf   01-03-2566  59  4
10   ราคากลางงานงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านจันก็วล ตำบลปรือ  doc120230217163312.คสล   07-02-2566  52  2
11   ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ เชื่อมตำบลตานี ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)  doc120230210110326.pdf   31-01-2566  46  2
12   บก.ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองสระตราว หมู่ที่ 6 บ้านหนองปริง ตำบลปรือ  doc120221219160826.ขุดลอก ม doc220221219160826.ขุดลอกม   22-11-2565  61  7
13   บก.ขุดลอกหนองน้ำสาะารณะหนองอาโรง(หนองจะโรง)  doc120221116144830.หนองอะโรง   11-11-2565  78  3
14   ราคากลางงานขุดลอกหนองน้ำสาะารณะหนองอาโรง(หนองจะโรง)  doc120221116144750.pdf   11-11-2565  80  5
15   ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสวง บ้านบักดอก ม.3 ถึงบ้านดงยาง ม.12 ตำบลปรือ  doc120221116152454.นายสวง1_merged   08-11-2565  85  2
16   บก.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสวง บ้านบักดอก ม.3 ถึงบ้านดงยาง ม.12 ตำบลปรือ  doc120221116145050.คสล   08-11-2565  80  0
17   บก.งานปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านปรือ หมู่ที่ 1 บ้านปรือพัฒนา หมู่ที่ 19 เชื่อมบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลปรือ  doc120221116144900.แอสฟัสติก   07-11-2565  80  3
18   ราคากลางงานงานปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านปรือ หมู่ที่ 1 บ้านปรือพัฒนา หมู่ที่ 19 เชื่อมบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลปรือ  doc120221116144545.pdf   07-11-2565  80  3
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.