กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  ผู้บริหาร
  ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรายงานการตรวจสอบบัญชีอบตปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศรายงานการตรวจสอบบัญชีอบตปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10-03-2566  12  6
2   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดสุรินทร์    08-03-2566  23  0
3   รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  doc120230301113915.jpg doc220230301113915.jpg doc320230301113915.jpg doc420230301113915.jpg doc520230301113915.jpg doc620230301113915.jpg   01-03-2566  13  0
4   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2566  doc120230210150918.pdf   10-02-2566  11  1
5   ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)    19-01-2566  49  8
6   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy”  doc120230117115940.jpg   17-01-2566  25  2
7   ประกาศ่องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เรื่อง รายงานผลการดำเนินรายไตรมาสสที่ 1 (ตั้่้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230117110601.pdf   17-01-2566  28  4
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม(ผ.ด.) ไตรมาสที่ 1(ตัั้งแต่1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230117110108.pdf   17-01-2566  22  2
9   "ชีวิตวิถี่ใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"  doc120221221111807.jpg   21-12-2565  28  2
10   ประกาศอำเภอปราสาท เรื่อง การยื่นแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ ๐๑) (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓, ๔, ๗, ๑๐ และ ๑๕ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท  doc120221108160236.jpg   08-11-2565  63  4
11   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  doc120221025160043.jpg doc220221025160043.jpg   25-10-2565  86  9
12   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  doc120221025151952.pdf   25-10-2565  87  3
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  doc120221025145126.pdf   25-10-2565  88  1
14   ประกาศใช้ช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120221025162606.pdf   13-09-2565  74  3
15   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  doc120221025160018.jpg doc220221025160018.jpg   12-09-2565  81  1
16   ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  doc120221025161550.pdf   09-09-2565  79  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.