กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  ผู้บริหาร
  ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 16 บ้านสะกอร์ ตำบลปรือ ไปเชื่อมบ้านละเบิก ตำบลโชคนาสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120230313165425.pdf   13-03-2566  2  0
2   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ เชื่อมตำบลตานี ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่ (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)  doc120230221162643.pdf   21-02-2566  11  2
3   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านจันก็วล ตำบลปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230220132825.pdf   20-02-2566  11  1
4   (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านบักดอก ตำบลปรือ เชื่อมตำบลตานี ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120230210110830.pdf   10-02-2566  12  2
5   ประกาศงานขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองสระตราว หมู่ที่ 6 บ้านหนองปริง ตำบลปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120221219161536.pdf   19-12-2565  39  4
6   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านปรือ หมู่ที่ 1 บ้านปรือพัฒนา หมู่ที่ 19 เชื่อมบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลปรือ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,634 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,804 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120221206155317.pdf   06-12-2565  47  5
7   (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านปรือ หมู่ที่ 1 บ้านปรือพัฒนา หมู่ที่ 19 เชื่อมบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลปรือ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,634 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,804 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221129154355.pdf   29-11-2565  59  2
8   ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสวง บ้านบักดอก หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปรือ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221122145750.   22-11-2565  70  6
9   ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองอะโรง (หนองจะโรง) บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปรือ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๑๐.๑๙ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๓๖ เมตร ลึก ๔ เมตร ลาดเอียง ๑๑ หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๘๕ ตารางเมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๔,๙๗๔ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221122145042.pdf   22-11-2565  75  27
10   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221025150908.pdf   25-10-2565  92  3
11   ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221021160908.pdf   21-10-2565  100  1
12   ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221021160843.pdf   21-10-2565  104  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.