ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงาน
วีดีทัศน์
 
ผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  บอร์ดประชาสัมพันธ์
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2567
 
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 แนะนำการชำระภาษี
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567
 
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ส่วนที่ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลปรือ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539  ซึ่งมีผลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ที่เรียกว่าตำบลปรือนั้น  มีที่มาเนื่องจากบ้านปรือในอดีต มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน ชื่อว่า “หนองปรือ”  ด้วยมีต้นปรือขึ้นเต็มพื้นที่หนองน้ำดังกล่าว  ประชาชนบ้านปรือเมื่อครั้งที่เข้าไปอาศัยอยู่ตั้งหมู่บ้านใหม่ เมื่อมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนำต้นปรือมาสานมุงหลังคา และทำฝาบ้านเกือบทุกครัวเรือน จึงเรียกกันว่า “บ้านปรือ”

เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล  ก็นำชื่อบ้านปรือมาตั้งเป็นชื่อตำบล  เนื่องจากมีประชากรหนาแน่นกว่าหมู่บ้านอื่น ตำบลปรือได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกโดยมิได้เสนอขอแยกจากตำบลใด ในอดีตนั้นตำบลปรือและตำบลทุ่งมนอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน โดยตำบลทุ่งมนยังไม่ได้แยกตำบล อยู่ในเขตการปกครองร่วมของตำบลปรือเท่านั้น

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ตั้งอยู่เลขที่ 139หมู่ที่ 9  บ้านเซ็ม  ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  มีระยะห่างจากอำเภอปราสาท  ประมาณ  15  กิโลเมตร  ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม  และอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุรินทร์  ประมาณ  41  กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  มีเนื้อที่โดยประมาณ  111 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  69,375  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้

 

ทิศเหนือ

จด

ตำบลสมุด กับ ตำบลทุ่งมน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้

จด

ตำบลโคกสะอาด กับ ตำบลโชคนาสาม  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก

จด

ตำบลปราสาททนง  ตำบลกังแอนและตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ทิศตะวันตก

จด

ตำบลตานี  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

1.1.1 พื้นที่ทำการเกษตร 19,246 ไร่  แบ่งเป็น

พื้นที่ทำนาประมาณ                 18,438                   ไร่

พื้นที่ทำไร่ประมาณ                      594                  ไร่

พื้นการทำสวน / เพาะปลูก              214                   ไร่

1.1.2 พื้นที่อยู่อาศัย                  50,518                   ไร่

1.1.3 พื้นที่สาธารณะ                       185                  ไร่

1.1.4 พื้นที่ป่า                              242                 ไร่

(ข้อมูลจากเกษตรอำเภอปราสาท  กันยายน  2563)

1.2 สภาพภูมิประเทศ                                                                                         ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ของอำเภอเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน มีป่าโปร่งเป็นหย่อมๆ สลับทุ่งนา และทำเลเลี้ยงสัตว์ สภาพเดิมเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

             1.3 ลักษณะทางภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสุรินทร์ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล  2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

            ฤดูกาล

            ฤดูกาลของจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

            ฤดูหนาว

            เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย                           

            ฤดูร้อน

            เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี                                    

           ฤดูฝน

           เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่าวร่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ทำให้มีฝนตกชุกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าว

          อุณหภูมิ

          เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วง ฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.7 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมวัดอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 6.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2510

 

          ฝน

          ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดสุรินทร์ จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524 - 2553) 1,432.2 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 119.9 วัน โดยเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน สถิติปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 279.5 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 (ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์) ส่วนสถิติปริมาณฝนมากที่สุดในหนึ่งเดือนวัดได้ 621.8 มิลลิเมตร เมื่อเดือนกันยายน 2546 (ที่ กกษ.สุรินทร์)

1.4 ลักษณะดิน

          ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนดินทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรม

  1. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง  ตำบลปรือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น เต็มทั้งหมู่บ้าน 15 หมู่ และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 19 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านปรือ  ประกอบด้วย

- นางวัชรา  จามิกรณ์           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายสมปอง  พูนล้น           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2  บ้านคลอง  ประกอบด้วย

- นายจิตต์  พูนล้น              ผู้ใหญ่บ้าน

- นายมานนท์  เคล้าจันทร์      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 3  บ้านบักดอก  ประกอบด้วย

- นายรำพึง  พันเลียว           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายโอน  เจาะเหมาะ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านละลมระไซร์  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นายบรรจง  วรรธนากุล       ผู้ใหญ่บ้าน

- นางสำรวม  จารุณะ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 5  บ้านหนองกก  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นางสำเล็ก ทรงวาจา           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายเสน่ห์  แฟสันเทียะ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6  บ้านหนองปริง  ประกอบด้วย

- นางจำนาน  แย้มงาม                    ผู้ใหญ่บ้าน

- นางบุญลือ  สำราญใจ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 7 บ้านตาลอก  ประกอบด้วย

- นายสุเทพ  สงวนดี             ผู้ใหญ่บ้าน

- นางดลพร  ลำดับจุด           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8  บ้านจันก็วล  ประกอบด้วย

- นายประหยัด  สุรสอน        ผู้ใหญ่บ้าน

- นางสุพัฒตรา  จามิกรณ์       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

หมู่ที่ 9  บ้านเซ็ม  ประกอบด้วย

- นายสุพจน์  เสาะสนธิ์         ผู้ใหญ่บ้าน

- นางกัลยา  โหมฮึก             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 10  บ้านโคกสำโรง  ประกอบด้วย

- นายอดิเทพ  คลองงาม        ผู้ใหญ่บ้าน

- นายสมบัติ  โกสีย์              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 11  บ้านสวรรค์น้อย  ประกอบด้วย

- นายเหาะ  ตรงศูนย์ดี                   ผู้ใหญ่บ้าน

- นางพัด  เทพรำพึง             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 12  บ้านดงยาง  ประกอบด้วย

- นายเสงี่ยม  นกแก้ว           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายเอก  ไวเรียบ              รองประธานสภา อบต.

หมู่ที่ 13  คุณสาร  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นายเบญจ  ปลายแก่น        ผู้ใหญ่บ้าน

- นายมนิน  ควรนำ             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 14  บ้านบ๊ะสนา  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นางขนิษฐา  ทับเส้นขาว      ผู้ใหญ่บ้าน

- นายปัญญา  บุญชาติ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 15  บ้านกาลัน  ประกอบด้วย

- นายแอ็ด  เติมสุข              ผู้ใหญ่บ้าน

- นางสำรวย  ศิลารัตน์                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 16  บ้านสะกอร์  ประกอบด้วย

- นางภิรมย์  สุวาสุนะ           กำนัน

- นายโพะ  คลองงาม            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 17  บ้านโคกพลู  ประกอบด้วย

- นายอัมรินทร์  พูนล้น                    ผู้ใหญ่บ้าน

- นางเครือวัลลิ์  ค้าหมาก       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 18  บ้านโคกป่าจิก  ประกอบด้วย

- นายยอดชาย  ทรงวาจา       ผู้ใหญ่บ้าน

- นายปรอน  สำราญดี          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 19  บ้านปรือพัฒนา  ประกอบด้วย

- นายเกียว  พูนล้น              ผู้ใหญ่บ้าน

- นายเมธี  ประกายแก้ว        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 การเลือกตั้ง/ด้านการเมืองและการบริหาร

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ    ได้แบ่งเขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ออกเป็น  19 เขตการเลือกตั้ง  และแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวน  1  หน่วยเลือกตั้ง 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นต้น

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                   6,966  คน

-จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ        6,960  คน

-จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  5,100  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  6,966  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.22

-จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  5,097  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  6,960  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.24

 (ข้อมูล  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564)

 
 
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-9715
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 08-7776-6615