กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ส่วนที่ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลปรือ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539  ซึ่งมีผลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ที่เรียกว่าตำบลปรือนั้น  มีที่มาเนื่องจากบ้านปรือในอดีต มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน ชื่อว่า “หนองปรือ”  ด้วยมีต้นปรือขึ้นเต็มพื้นที่หนองน้ำดังกล่าว  ประชาชนบ้านปรือเมื่อครั้งที่เข้าไปอาศัยอยู่ตั้งหมู่บ้านใหม่ เมื่อมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนำต้นปรือมาสานมุงหลังคา และทำฝาบ้านเกือบทุกครัวเรือน จึงเรียกกันว่า “บ้านปรือ”

เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล  ก็นำชื่อบ้านปรือมาตั้งเป็นชื่อตำบล  เนื่องจากมีประชากรหนาแน่นกว่าหมู่บ้านอื่น ตำบลปรือได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกโดยมิได้เสนอขอแยกจากตำบลใด ในอดีตนั้นตำบลปรือและตำบลทุ่งมนอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน โดยตำบลทุ่งมนยังไม่ได้แยกตำบล อยู่ในเขตการปกครองร่วมของตำบลปรือเท่านั้น

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ตั้งอยู่เลขที่ 139หมู่ที่ 9  บ้านเซ็ม  ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  มีระยะห่างจากอำเภอปราสาท  ประมาณ  15  กิโลเมตร  ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม  และอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุรินทร์  ประมาณ  41  กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  มีเนื้อที่โดยประมาณ  111 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  69,375  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้

 

ทิศเหนือ

จด

ตำบลสมุด กับ ตำบลทุ่งมน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้

จด

ตำบลโคกสะอาด กับ ตำบลโชคนาสาม  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก

จด

ตำบลปราสาททนง  ตำบลกังแอนและตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ทิศตะวันตก

จด

ตำบลตานี  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

1.1.1 พื้นที่ทำการเกษตร 19,246 ไร่  แบ่งเป็น

พื้นที่ทำนาประมาณ                 18,438                   ไร่

พื้นที่ทำไร่ประมาณ                      594                  ไร่

พื้นการทำสวน / เพาะปลูก              214                   ไร่

1.1.2 พื้นที่อยู่อาศัย                  50,518                   ไร่

1.1.3 พื้นที่สาธารณะ                       185                  ไร่

1.1.4 พื้นที่ป่า                              242                 ไร่

(ข้อมูลจากเกษตรอำเภอปราสาท  กันยายน  2563)

1.2 สภาพภูมิประเทศ                                                                                         ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ของอำเภอเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน มีป่าโปร่งเป็นหย่อมๆ สลับทุ่งนา และทำเลเลี้ยงสัตว์ สภาพเดิมเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

             1.3 ลักษณะทางภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสุรินทร์ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล  2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

            ฤดูกาล

            ฤดูกาลของจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

            ฤดูหนาว

            เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย                           

            ฤดูร้อน

            เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี                                    

           ฤดูฝน

           เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่าวร่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ทำให้มีฝนตกชุกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าว

          อุณหภูมิ

          เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วง ฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.7 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมวัดอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 6.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2510

 

          ฝน

          ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดสุรินทร์ จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524 - 2553) 1,432.2 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 119.9 วัน โดยเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน สถิติปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 279.5 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 (ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์) ส่วนสถิติปริมาณฝนมากที่สุดในหนึ่งเดือนวัดได้ 621.8 มิลลิเมตร เมื่อเดือนกันยายน 2546 (ที่ กกษ.สุรินทร์)

1.4 ลักษณะดิน

          ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนดินทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรม

  1. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง  ตำบลปรือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น เต็มทั้งหมู่บ้าน 15 หมู่ และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 19 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านปรือ  ประกอบด้วย

- นางวัชรา  จามิกรณ์           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายสมปอง  พูนล้น           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2  บ้านคลอง  ประกอบด้วย

- นายจิตต์  พูนล้น              ผู้ใหญ่บ้าน

- นายมานนท์  เคล้าจันทร์      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 3  บ้านบักดอก  ประกอบด้วย

- นายรำพึง  พันเลียว           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายโอน  เจาะเหมาะ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านละลมระไซร์  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นายบรรจง  วรรธนากุล       ผู้ใหญ่บ้าน

- นางสำรวม  จารุณะ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 5  บ้านหนองกก  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นางสำเล็ก ทรงวาจา           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายเสน่ห์  แฟสันเทียะ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6  บ้านหนองปริง  ประกอบด้วย

- นางจำนาน  แย้มงาม                    ผู้ใหญ่บ้าน

- นางบุญลือ  สำราญใจ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 7 บ้านตาลอก  ประกอบด้วย

- นายสุเทพ  สงวนดี             ผู้ใหญ่บ้าน

- นางดลพร  ลำดับจุด           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8  บ้านจันก็วล  ประกอบด้วย

- นายประหยัด  สุรสอน        ผู้ใหญ่บ้าน

- นางสุพัฒตรา  จามิกรณ์       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

หมู่ที่ 9  บ้านเซ็ม  ประกอบด้วย

- นายสุพจน์  เสาะสนธิ์         ผู้ใหญ่บ้าน

- นางกัลยา  โหมฮึก             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 10  บ้านโคกสำโรง  ประกอบด้วย

- นายอดิเทพ  คลองงาม        ผู้ใหญ่บ้าน

- นายสมบัติ  โกสีย์              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 11  บ้านสวรรค์น้อย  ประกอบด้วย

- นายเหาะ  ตรงศูนย์ดี                   ผู้ใหญ่บ้าน

- นางพัด  เทพรำพึง             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 12  บ้านดงยาง  ประกอบด้วย

- นายเสงี่ยม  นกแก้ว           ผู้ใหญ่บ้าน

- นายเอก  ไวเรียบ              รองประธานสภา อบต.

หมู่ที่ 13  คุณสาร  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นายเบญจ  ปลายแก่น        ผู้ใหญ่บ้าน

- นายมนิน  ควรนำ             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 14  บ้านบ๊ะสนา  ประกอบด้วย (มีพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.ปรือ)

- นางขนิษฐา  ทับเส้นขาว      ผู้ใหญ่บ้าน

- นายปัญญา  บุญชาติ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 15  บ้านกาลัน  ประกอบด้วย

- นายแอ็ด  เติมสุข              ผู้ใหญ่บ้าน

- นางสำรวย  ศิลารัตน์                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 16  บ้านสะกอร์  ประกอบด้วย

- นางภิรมย์  สุวาสุนะ           กำนัน

- นายโพะ  คลองงาม            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 17  บ้านโคกพลู  ประกอบด้วย

- นายอัมรินทร์  พูนล้น                    ผู้ใหญ่บ้าน

- นางเครือวัลลิ์  ค้าหมาก       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 18  บ้านโคกป่าจิก  ประกอบด้วย

- นายยอดชาย  ทรงวาจา       ผู้ใหญ่บ้าน

- นายปรอน  สำราญดี          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 19  บ้านปรือพัฒนา  ประกอบด้วย

- นายเกียว  พูนล้น              ผู้ใหญ่บ้าน

- นายเมธี  ประกายแก้ว        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 การเลือกตั้ง/ด้านการเมืองและการบริหาร

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ    ได้แบ่งเขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ออกเป็น  19 เขตการเลือกตั้ง  และแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวน  1  หน่วยเลือกตั้ง 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นต้น

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                   6,966  คน

-จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ        6,960  คน

-จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  5,100  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  6,966  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.22

-จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  5,097  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  6,960  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.24

 (ข้อมูล  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564)

 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.