กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
  1. ระบบเศรษฐกิจ

  6.1 การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  เพาะปลูก

- ทำนาประมาณ  จำนวน                 18,438                   ไร่

- มันสำปะหลังประมาณ  จำนวน            127                  ไร่

- อ้อยโรงงานประมาณ    จำนวน             594                   ไร่

- ยางพาราประมาณ       จำนวน             189                     ไร่

- ไม้ผลประมาณ            จำนวน                5                            ไร่

- พืชผักประมาณ           จำนวน                20                    ไร่ 

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมาณ จำนวน             49                    ไร่

ที่มา:  สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท  ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2563

  6.2 การประมง

- ไม่มีการทำประมงในพื้นที่

  6.3 การปศุสัตว์

            การปศุสัตว์  จำนวนครัวเรือนในภาคปศุสัตว์

  • เลี้ยงโค     959 ครัวเรือน
  • เลี้ยงกระบือ 433 ครัวเรือน
  • เลี้ยงสุกร 154   ครัวเรือน
  • เลี้ยงไก่ 1,038  ครัวเรือน
  • เลี้ยงเป็ด 218  ครัวเรือน

ที่มา:  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท  ปราสาท  ข้อมูล  ณ  เดือน  สิงหาคม  2563

6.4 การบริการ

- มีการบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านซ่อมรถ ล้างรถฯ

6.5 การท่องเที่ยว

- มีแหล่งน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่างการประสานแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนา

6.6 อุสาหกรรม

- มีโรงงานน้ำตาลอยู่ในพื้นที่ มีอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มจำหน่ายขนาดเล็ก

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- มีการบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านซ่อมรถ ล้างรถฯ

6.8 แรงงาน

- มีการจ้างงานแบบชาวบ้าน ในภาคการเกษตร และธุรกิจขนาดเล็ก

 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.