กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  ผู้บริหาร
  ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 สรุปรายงานการดำเนินการ No gift policy
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

4.สภาพทางสังคม

          4.1  การศึกษา

                 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่จำนวน  4  แห่ง  โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้แก่

                    - โรงเรียนบ้านบักดอก

                     - โรงเรียนบ้านคลอง

                    - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1

                    - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2

 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  จำนวน  3  ศูนย์เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน 

เกณฑ์    ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ                   จำนวน        61      คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก                จำนวน        63      คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบักดอก                     จำนวน        80      คน

และมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1  แห่ง

         

          4.2  สาธารณสุข

                     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน  เช่นกัน  ได้แก่  โรคความดันเบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก  และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน  2  แห่ง  ดังนี้

1) รพ.สต.ปรือ                            ตั้งอยู่หมู่ที่   15         บ้านกาลัน                                   2) รพ.สต.บ้านปรือ                            ตั้งอยู่หมู่ที่   19        บ้านปรือพัฒนา

บุคลากรและอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่

     - พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  3  คน

                     -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน  1  คน

                     -  นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน   2  คน

                     -  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  3  คน

    -  แพทย์แผนไทย  จำนวน  1  คน

    -  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จำนวน  3  คน

    -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน  216  คน

 

4.3 อาชญากรรม

-  สถานีตำรวจ  -  แห่ง

- สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จำนวน  161  คน

 

4.4  ยาเสพติด

- คดียาเสพติดในพื้นที่มีบ้าง

4.5  การสังคมสงเคราะห์

  1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,464 คน   คิดเป็นเงิน  12,888,000 บาท

แบ่งเป็นช่วงอายุ  ดังนี้

       -อายุ  60 – 69  ปี  จำนวน   875  คน  คิดเป็นเงิน    6,300,000  บาท

      -อายุ  70 - 79  ปี   จำนวน   375  คน  คิดเป็นเงิน    3,150,000  บาท

      -อายุ  80 - 89  ปี   จำนวน   190  คน  คิดเป็นเงิน    3,150,000  บาท

      -อายุ  90  ปี           จำนวน    24  คน  คิดเป็นเงิน       288,000  บาท                                         2. เบี้ยยังชีพคนพิการ         จำนวน  371  คน  คิดเป็นเงิน     3,583,200 บาท                      

  1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จำนวน     11  คน คิดเป็นเงิน          66,000 บาท                

ที่มา  : ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  2564

 

5.ระบบการบริการพื้นฐาน

                   5.1  การคมนาคมขนส่ง

                   การคมนาคมของตำบลปรือ  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ตัดผ่านทำให้สะดวกในการเดินทางเข้าตัวอำเภอและตัวเมือง  ส่วนการสัญจรภายในตำบลถนนส่วนมากเป็นถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต  และถนนดิน

 

                   5.2  การไฟฟ้า

                   ไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทั้งหมดเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านคิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์การขยายเขตไฟฟ้าบางส่วนปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมากและพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นพื้นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้  เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ  ฝ่าย  เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

  5.3 การประปา

      - ฝาย                            10      สาย

- บ่อน้ำตื้น                      450      แห่ง

- บ่อโยก                         16      แห่ง

- ถังเก็บน้ำ                      434      แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน                  7      แห่ง

 

  5.4 โทรศัพท์/ระบบอินเตอร์เน็ต/Wifi

- มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ทุกครัวเรือน

- มีอินเตอร์เน็ตประชารัฐ

 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- มีที่ทำการไปรษณีย์ในอำเภอปราสาท และรถยนต์โดยสารสุรินทร์ – กรุงเทพฯ

- มีระบบการขนส่งเอกชนในอำเภอปราสาท

 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.