กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  ผู้บริหาร
  ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 สรุปรายงานการดำเนินการ No gift policy
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายสมบัติ โกสีย์
นายสมบัติ โกสีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่10
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
นายเอก ไวเรียบ
นายเอก ไวเรียบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่12
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
นางอรพิน กิ่งแก้ว
นางอรพิน กิ่งแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
นายสมปอง พูนล้น
นายสมปอง พูนล้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่1
นายมานนท์ เคล้าจันทร์
นายมานนท์ เคล้าจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่2
นางสำรวม จารุณะ
นางสำรวม จารุณะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่4
นายเสน่ห์ แฟสันเทียะ
นายเสน่ห์ แฟสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่5
นางบุญลือ สำราญใจ
นางบุญลือ สำราญใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่6
นางสมบัติ ผสมสุด
นางสมบัติ ผสมสุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่7
นางสุพัฒตรา จามิกรณ์
นางสุพัฒตรา จามิกรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่8
นางกัลยา โหมฮึก
นางกัลยา โหมฮึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่9
นางพัด เทพรำพึง
นางพัด เทพรำพึง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่11
นายมนิน ควรนำ
นายมนิน ควรนำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่13
นายปัญญา บุญชาติ
นายปัญญา บุญชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่14
นางสำรวย ศิลารัตน์
นางสำรวย ศิลารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่15
นายโพะ คลองงาม
นายโพะ คลองงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่16
นางเครือวัลลิ์ ค้าหมาก
นางเครือวัลลิ์ ค้าหมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่17
นายปรอน สำราญดี
นายปรอน สำราญดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่18
นายเมธี ประกายแก้ว
นายเมธี ประกายแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ หมู่ที่19
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.