กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ภาพแผนที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 โครงสร้างหน่วยงาน
 วีดีทัศน์
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
 ประกาศ
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง)
 ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประเมิน ITA
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวสุพัตรา จำปาทอง
นางสาวสุพัตรา จำปาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบัวลอย สุดใสดี
นางบัวลอย สุดใสดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรไท กลุ่มยา
นางสาวอรไท กลุ่มยา
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ว่าง
นิติกร
นายอลงกรณ์ ปูพบุญ
นายอลงกรณ์ ปูพบุญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรดี เหล่าพันธ์พงค์
นางสาวอรดี เหล่าพันธ์พงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางณัฐพร ปิยไพร
นางณัฐพร ปิยไพร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประภาศรี สุวรรทา
นางสาวประภาศรี สุวรรทา
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายวสันตชัย สำราญใจ
นายวสันตชัย สำราญใจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายธนาธิป อนุทูล
นายธนาธิป อนุทูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยกฤต พรมนุช
นายชัยกฤต พรมนุช
คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายสำอาง ศรีมาตร
นายสำอาง ศรีมาตร
คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถยนต์)
นายทินกร เสาะสนธิ์
นายทินกร เสาะสนธิ์
คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายสัญญา กำจัดภัย
นายสัญญา กำจัดภัย
คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวิสุทธิ์ โหมฮึก
นายวิสุทธิ์ โหมฮึก
คนงานทั่วไป(ยาม)
นางรัญญา อนุทูล
นางรัญญา อนุทูล
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
 
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-0252
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.